Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU 4 NAD RANEM – BAZA BIESZCZADY

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Obiektu wypoczynkowego o nazwie 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady jest firma Alpha Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 24/67, 35-060 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000588020, NIP: 8133710590, REGON: 363054240.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług, odpowiedzialności oraz pobytu w Obiekcie i stanowi integralną część umowy, która zostaje zawarta poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku lub pełnej kwoty za pobyt w Obiekcie. Klient, podejmując te czynności, potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki i postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów korzystających z usług Obiektu 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady.
 3. Pojęcia użuwane w dalszej części niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:
  • Obiekt: odnosi się do ośrodka wypoczynkowego 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady, wraz z oddzielnymi lokalmi składającymi się na ten obiekt,
  • Klient: odnosi się do każdej osoby, która zatrzymuje się w Obiekcie na podstawie zawartej umowy.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie 4nadranem.pl/regulamin/.
 5. Na terenie Obiektu nie ma stałej obsługi ani recepcji dla Klientów. Możliwy jest jedynie kontakt poprzez adres e-mail: info@4nadranem.pl lub numer telefonu: +48 502 363 599.
 6. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynków i poza lokalami oraz ich częściami składowymi (w tym tarasem), które są wynajmowane. Po skończeniu palenia, niedopałki muszą zostać uprzątnięte i wrzucone do pojemnika przeznaczonego na odpady.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów.

§2 Doba pobytowa

 1. Doba w Obiekcie 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady rozpoczyna się o godzinie 16:04 i kończy o godzinie 10:04 następnego dnia.
 2. Na życzenie klienta, w trakcie pobytu istnieje możliwość przedłużenia pobytu na kolejny okres. Klient powinien zgłosić chęć przedłużenia najpóźniej do godziny 9:30 w dniu, w którym upływa pierwotnie zarezerwowany termin pobytu. Jednakże, przedłużenie pobytu może zostać odmówione przez obiekt w przypadku braku wolnych miejsc.
 3. W przypadku przedłużenia pobytu o 1 dobę, klient zobowiązany jest do dokonania płatności za przedłużony pobyt przed opuszczeniem obiektu. W przypadku przedłużenia pobytu na dłuższy okres, klient powinien uiścić zadatek w momencie dokonania przedłużenia.
 4. Cisza nocna obowiązuje w obiekcie od godziny 22:00 do godziny 6:00 następnego dnia.
 5. Opłata za pobyt jest pobierana z góry zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 3 Regulaminu. Obiekt może również ustalić inne warunki płatności za pobyt, wynikające z niestandardowej oferty obiektu.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany cen, które zostaną zmodyfikowane poprzez aktualizację oferty wraz z cennikiem. Jeśli cena za pobyt zmieni się między momentem dokonania rezerwacji przez klienta a rozpoczęciem pobytu w obiekcie, obowiązuje cena aktualna w chwili dokonania rezerwacji.
 7. W obiekcie dostępne są wyłącznie pełnowymiarowe miejsca noclegowe, co oznacza, że niemożliwe jest przygotowanie dodatkowego łóżka.

§3 Warunki rezerwacji

 1. Klient może dokonać rezerwacji pobytu wyłącznie za pośrednictwem systemu rezerwacji udostępnionego na stronie Obiektu pod adresem: 4nadranem.pl lub korzytając z kanałów komunikacji udostępnionych na stronie internetowej Obiektu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 50% wartości pobytu. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny za pobyt. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z zawarciem Umowy między Obiektem a Klientem.
 3. Klient ma obowiązek uiścić pozostałą kwotę do zapłaty najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w Obiekcie. Opłata zostanie automatycznie pobrana na podstawie autoryzacji karty podczas procesu rezerwacji. Po dokonaniu płatności, a także w przypadku niepowodzenia płatności automatycznej, Klient jest zobowiązany przesłać potwierdzenie uiszczenia zapłaty na adres e-mail: info@4nadranem.pl najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 4. Nieuiszczenie pozostałej płatności oznacza anulowanie dokonanej rezerwacji pobytu i utratę zadatku, który został już uiszczone na rzecz Obiektu. W przypadku braku przesłania potwierdzenia uiszczenia pozostałej części płatności, Obiekt ma prawo anulować rezerwację i zatrzymać zarówno zadatek, jak i pozostałą płatność.
 5. Płatności związane z rezerwacjami są realizowane za pośrednictwem bramki płatniczej PayNow, kart kredytowych lub przelewami tradycyjnymi.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odwołania (anulowania) dokonanej rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego, takich jak decyzje organów państwowych, sytuacje związane z pandemią lub inne ważne okoliczności.
 7. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa powyżej, Obiekt zwróci Klientowi zadatek i ewentualną dodatkową kwotę uiszczoną przez Klienta z tytułu zarezerwowanego pobytu w terminie 14 dni roboczych.
 8. Klient ma prawo do anulowania dokonanej rezerwacji najpóźniej 14 dni przed planowanym pobytem. Anulowanie rezerwacji w tym terminie skutkuje zwrotem zadatku w pełnej wysokości w ciągu 14 dni roboczych od anulowanej rezerwacji.
 9. Anulowanie rezerwacji przez Klienta po upływie powyższego terminu skutkuje utratą zadatku w wysokości uiszczonej przez Klienta na rzecz Obiektu.
 10. Zasady zwrotu i anulacji, o których mowa w ust. 9, nie są obowiązujące dla ofert specjalnych oraz promocyjnych.
 11. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta po dokonaniu pełnej płatności za pobyt (np. w dniu rozpoczęcia rezerwacji), obiekt zastrzega sobie prawo do zatrzymania całej wpłaconej kwoty.
 12. Jeśli klient zdecyduje się zrezygnować z dalszego pobytu w trakcie jego trwania, opłata za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz obiektu.
 13. Dodatkowe należności lub usługi związane z pobytem powinny zostać uregulowane przed zakończeniem pobytu.
 14. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia klienta, który w trakcie poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, powodując szkodę w mieniu obiektu, klienta lub innych gości przebywających na terenie obiektu, lub w inny sposób zakłócił pobyt innych klientów lub funkcjonowanie obiektu.

§4 Warunki pobytu

 1. Po przyjeździe do obiektu, klient dokonuje zakwaterowania poprzez kontakt z Gospodarzem obiektu pod numerem telefonu +48 502 363 599 oraz odbiór kluczy w umówionym miejscu.
 2. Obiekt jest sprzątany po zakończeniu pobytu klienta.
 3. W wynajmowanym lokalu, który jest częścią obiektu, klient ma do dyspozycji podstawowe urządzenia AGD, takie jak lodówka, elektryczna płyta grzewcza oraz suszarka.
 4. Na terenie wynajmowanego lokalu istnieje możliwość ładowania drobnych urządzeń elektrycznych.
 5. Wynajmowany lokal jest wyposażony w pościel oraz ręczniki dla klienta.
 6. Obowiązuje zakaz wnoszenia zwierząt na teren obiektu.
 7. Klienci, którzy wykupili pobyt w obiekcie, nie mogą przekazywać wynajmowanego lokalu osobom trzecim.
 8. Osoby spoza rezerwacji mogą przebywać na terenie obiektu na zaproszenie klientów do godziny 22:00.
 9. Na tarasie obiektu, klient ma do dyspozycji palenisko z dostarczonym drewnem do rozpalenia. Ilość drewna jest dostosowana do długości pobytu, zakładając około 2-3 godziny palenia paleniska dziennie.
 10. Klient nie może zostawiać rozpalonego paleniska bez obecności osoby dorosłej.
 11. Przy opuszczaniu tarasu, klient jest zobowiązany do zgasić palenisko, aby zapewnić, że ogień nie rozprzestrzeni się pod wpływem wiatru lub innych przypadkowych sytuacji.
 12. Przy opuszczaniu wynajmowanego obiektu, klient powinien zamknąć wszystkie okna, wyłączyć urządzenia elektryczne/elektroniczne oraz zakręcić kran.
 13. Obiekt nie oferuje depozytu na przechowanie wartościowych przedmiotów z powodu braku stałej obsługi na terenie obiektu.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego problemy, takie jak czasowe przerwy w dostawie prądu, wody lub utrata połączenia internetowego.

§5 Wymeldowanie

 1. Opuszczenie obiektu powinno nastąpić najpóźniej do godziny 10:04 dnia, w którym kończy się okres pobytu.
 2. W przypadku niezachowania tego terminu, naliczana jest dodatkowa opłata za kolejną dobę hotelową.

§6 Zasady Odpowiedzialności

 1. Klienci są pełni odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie obiektu, które powstały z winy klienta lub osób odwiedzających na zaproszenie klienta.
 2. W przypadku awarii lub uszkodzenia wyposażenia wynajmowanego obiektu, klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela obiektu telefonicznie lub drogą mailową. Brak zgłoszenia usterki lub szkody skutkuje obciążeniem kaucji kosztami naprawy lub może prowadzić do pociągnięcia klienta do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli koszt naprawy przekracza wysokość kaucji.
 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić klientowi dalszego świadczenia usług, które naruszają te postanowienia. W takiej sytuacji klient jest zobowiązany do natychmiastowego podporządkowania się żądaniom obiektu, uregulowania wszelkich należności za pobyt (jeśli takie istnieją), pokrycia ewentualnych strat oraz opuszczenia obiektu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do ustawowego prawa zastawu na rzeczach wniesionych przez klienta w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania płatności lub jej części z tytułu świadczonych usług.
 5. Ze względu na możliwość pozostawienia pojazdu na terenie obiektu, obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę pojazdu klienta ani za przedmioty pozostawione w pojeździe.
 6. W przypadku zanieczyszczenia obiektu poza normalnym zakresem wynikającym z eksploatacji, klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 zł oraz kosztami naprawy dokonanych zniszczeń.
 7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, cennych przedmiotów, kosztowności lub innych mających wartość naukową lub artystyczną, które klient posiada podczas pobytu, ze względu na brak świadczenia usługi depozytu.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających. W przypadku powstania szkód na terenie obiektu z powodu środków odurzających, klient będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w celu pokrycia powstałych szkód, a także obowiązany będzie uiścić karę umowną w wysokości 500 zł.

§7 Reklamacje

 1. Obiekt zapewnia usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Jeśli klient ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych usług przez obiekt, ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu w obiekcie na adres e-mail: info@4nadranem.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, a klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§8 Postanowienia dodatkowe

 1. Klienci i inni korzystający z obiektu są zobowiązani do zachowania, które nie zakłóca komfortu pobytu innych Klientów oraz mieszkańców lokalnych. Obiekt ma prawo odmówić świadczenia dalszych usług Klientowi lub osobom naruszającym te postanowienia.
 2. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w wynajmowanym lokalu i jego wyposażeniu, z wyjątkiem przestawiania mebli w sposób niezakłócający ich funkcji, pierwotnego układu oraz bezpieczeństwa obiektu.
 3. Na terenie obiektu całkowitym zakazem jest wniesienie przedmiotów niebezpiecznych, takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, łatwopalne, iluminacyjne itp.
 4. Pozostawione przez Klienta przedmioty osobiste na terenie obiektu mogą zostać odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. Jeśli nie ma instrukcji dotyczących zwrotu tych przedmiotów, właściciel obiektu może przechowywać je przez maksymalnie 1 miesiąc, a po tym okresie przepadną na własność obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, które nie są częścią wyposażenia obiektu.
 6. Dane osobowe, w tym wizerunek, są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej 4nadranem.pl. Rezerwując pobyt, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami.
 7. Wykorzystanie przestrzeni wokół obiektu w celach komercyjnych i reklamowych jest zabronione bez zgody właściciela obiektu. W takim przypadku konieczna jest osobna umowa, która określi warunki korzystania z przestrzeni oraz ustali oddzielną opłatę za jej wykorzystanie.