Polityka prywatności

Jako 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady (obiekt prowadzony przez Alpha sp. z o.o.), działający zgodnie z obowiązującymi przepisami, przykładamy ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności informacji, które nam powierzacie. Naszym priorytetem jest zapewnienie właściwej ochrony i odpowiedniego wykorzystywania danych osobowych. Również zależy nam na rzetelnym informowaniu Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2018.127.2 t. j.), znane jako „RODO”. W związku z tym, niniejszym dokumentem informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Polityka Prywatności i Administrator Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które są pozyskiwane przez 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady, czyli obiekt wypoczynkowy prowadzony przez firmę Alpha sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dotyczy to danych, które są gromadzone za pośrednictwem serwisu internetowego (systemu rezerwacji) oraz strony internetowej: https://4nadranem.pl/ w związku z korzystaniem przez Użytkowników z oferowanych usług przez ten serwis, takich jak przeglądanie witryny internetowej czy dokonywanie rezerwacji pobytu w 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady. Termin „Serwis” odnosi się do powyższego serwisu internetowego.

Osoby korzystające z Serwisu są zwane Użytkownikami, a każda z tych osób jest indywidualnie nazywana Użytkownikiem. Alpha sp. z o.o., z adresem: ul. Juliusza Słowackiego 24/67, 35-060 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000588020, NIP: 8133710590, REGON: 363054240, e-mail: info@4nadranem.pl, jest Administratorem danych osobowych, które są pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu. Firma Alpha sp. z o.o. jest właścicielem domeny internetowej oraz kompleksu wypoczynkowego 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady w Smereku.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator, szanując prawo Użytkowników do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa ich danych osobowych, zapewnia, że przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Oto zasady, którymi kieruje się Administrator w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem.
 • Dane są zbierane wyłącznie w celach określonych i niepodlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Dane są adekwatne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane.
 • Dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Celem Administratora jest zapewnienie przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz celów, dla których dane są przetwarzane. Administrator dba o to, aby każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, dostarczyć niezbędne informacje w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie operacji związanych z przetwarzaniem danych wraz z ich opisem.

Dane osobowe uzyskiwane od Użytkowników (Klientów), potencjalnych Klientów, współpracowników lub innych podmiotów, w tym osób fizycznych umocowanych do reprezentowania tych podmiotów lub osób fizycznych współpracujących z Administratorem w ich imieniu, są przetwarzane w celach związanych z procesami poprzedzającymi rezerwacje, procesem rezerwacji oraz świadczeniem usług przez Administratora związanych z pobytem Użytkownika w kompleksie wypoczynkowym 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Rezerwacji pobytu w 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO,
 • Odbioru zapytań skierowanych do Administratora poprzez adres e-mail (info@4nadranem.pl) oraz udzielenia odpowiedzi na te zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO,
 • Zawarcia umowy o pobyt w obiekcie oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Analizy danych w celu dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO,
 • Realizacji innych celów, na które Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, np. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości lub prawie podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niezależnie od wyżej wymienionych celów, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres Użytkownika,
 3. Numer telefonu,
 4. Adres e-mail,
 5. Numer rachunku bankowego,
 6. W przypadku przedsiębiorców – nazwa firmy oraz numer NIP (REGON, KRS).

Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, takich jak dane biometryczne, dotyczące stanu zdrowia, rasy, wyznania itp.

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownicy nie otrzymają treści o charakterze promocyjnym od podmiotów trzecich, poza informacjami dotyczącymi Serwisu i Administratora oraz związanych z oferowanymi usługami. Administrator nie świadczy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich. Dane osobowe Użytkowników nie są również sprzedawane.

Administrator może udostępnić dane osobowe podwykonawcom, którzy wspierają Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, w szczególności:

 1. Podmiotom obsługującym system rezerwacji uruchamiany na stronie Serwisu,
 2. Podmiotom obsługującym bazę kontaktów Administratora z Użytkownikami oraz wysyłkę newsletterów Administratora do Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter.

Odbiorcy danych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy następujących grup odbiorców:

 1. Upoważnieni pracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania systemu rezerwacji oraz Serwisu strony internetowej obiektu wypoczynkowego,
 2. Osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność Administratora,
 3. Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia systemu rezerwacji oraz serwisu strony internetowej obiektu wypoczynkowego,
 4. Operatorzy płatności online,
 5. Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 6. Podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie techniczne,
 7. Podmioty zapewniające system mailingowy,
 8. Podmioty zapewniające usługi marketingowe,
 9. Dostawcy usług hostingowych,
 10. Podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe,
 11. Podmioty zapewniające usługi statystyczne.
 12. W przypadku uprawnionego żądania, odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być również organy kontroli, organy ścigania, organy egzekucyjne oraz inne organy publiczne działające na podstawie upoważnienia ustawowego.

Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

Odsłona strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o kompleksie wypoczynkowym 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady, nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże Administrator może poprosić o przesłanie określonych danych, jeśli Użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych usług lub działań. Wyrażenie zgody i wybór preferowanej formy kontaktu są całkowicie dobrowolne. Jednakże, w celu przesłania zapytania lub dokonania rezerwacji pobytu w kompleksie wypoczynkowym 4 Nad Ranem – Baza Bieszczady (zawarcia umowy), konieczne jest podanie danych wymaganych przez Administratora w celu realizacji tych czynności (usług).

Automatyczne gromadzenie informacji i pliki cookies

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, Administrator może wykorzystywać lub planować wykorzystywać narzędzia, takie jak pliki cookies, znaczniki nawigacyjne i inne technologie, do automatycznego gromadzenia określonych informacji podczas wizyt Użytkowników na stronie. Te działania pozwalają Administratorowi doskonalić ofertę, poprawiać funkcjonalność strony i efektywność działań marketingowych. Na dzień ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, Administrator stosuje opisane poniżej rozwiązania. W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań, Polityka Prywatności zostanie zaktualizowana.

Należy zauważyć, że nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, czyli nie pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika. Jednakże, w niektórych przypadkach może dojść do takiej identyfikacji, na przykład poprzez powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail Użytkownika.

Pliki cookies to dane informatyczne w formie małych plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon lub tablet.

Wykorzystanie technologii plików cookies jest niezbędne do zapewnienia poprawnego działania systemu rezerwacji i witryny internetowej. Witryna internetowa używa plików cookies w celach analitycznych, marketingowych oraz do przechowywania danych na urządzeniu końcowym. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” i „stałe”.

Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i identyfikują Użytkownika podczas wizyty na stronie. Są przechowywane w pamięci tymczasowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookies „stałe” mają określony czas wygaśnięcia i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Umożliwiają one bardziej przyjazne korzystanie z często odwiedzanych stron. Przeglądarka internetowa domyślnie zazwyczaj akceptuje przechowywanie plików cookies, ale Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia lub zablokować pliki cookies. W przypadku blokady plików cookies niektóre funkcjonalności strony internetowej mogą być niedostępne.

Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik akceptuje instalację plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, co umożliwia świadczenie usług przez Administratora. Brak zgody na pliki cookies może skutkować ograniczeniem dostępnych funkcjonalności na stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie w przeglądarce internetowej

Adres IP to unikalny numer przypisywany komputerowi Użytkownika podczas połączenia z Internetem, umożliwiający komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem. Adresy IP Użytkowników, którzy odwiedzają stronę, mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz do celów diagnostycznych. Te informacje mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej do przeprowadzania analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Na stronie internetowej oraz w systemie rezerwacji istnieje możliwość zapisania informacji, które ułatwiają powiązanie danych z formularza z adresem e-mail Użytkownika, który wypełnia formularz. W takim przypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane zgodnie z funkcją danego formularza, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji usług rezerwacji itp. Każdy formularz jest jasno opisany i informuje o swoim kontekście oraz celu.

Narzędzia lokalizacyjne

Administrator może gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika. Te informacje są zbierane w celu dostarczenia Użytkownikom informacji o usługach, które mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Służą także do doskonalenia produktów i usług opartych na geolokalizacji.

Widgety i aplikacje społecznościowe

Widgety i aplikacje społecznościowe mogą być dostępne na stronie internetowej Administratora, umożliwiając Użytkownikom udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (np. Facebook, Instagram, Twitter). Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem tych aplikacji mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych Użytkowników tych aplikacji, a interakcje z nimi podlegają Polityce Prywatności dostawców tych aplikacji. Administrator nie ma kontroli nad tymi firmami ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników przez nie.

Profilowanie

W stosunku do Użytkowników mogą być podejmowane czynności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu świadczenia usług objętych umową oraz w celach marketingu bezpośredniego.

Ochrona danych osobowych

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione za pomocą certyfikatu SSL, co oznacza, że dane osobowe i dane logowania wprowadzane na stronie są zaszyfrowane na komputerze Użytkownika i mogą być odczytane tylko na docelowym serwerze. Administrator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.

Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania używanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora tylko przez niezbędny okres czasu. Administrator przetwarza dane osobowe tylko do momentu, gdy istnieje prawna podstawa do tego, czyli:

 1. przestaje istnieć obowiązek prawny, który zobowiązuje Administratora do przetwarzania danych Użytkownika,
 2. ustaje możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Administratora,
 3. Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania),
 4. Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych była uzasadniona korzyść Administratora.

Przekazywanie danych osobowych państw nienależących do UE/EOG

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia Użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:

 1. żądania usunięcia danych bez podania przyczyny,
 2. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości lub w części, jak również w określonym celu,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie,
 4. poprawienia lub sprostowania danych osobowych,
 5. odwołania zgody na otrzymywanie newslettera,
 6. uzyskania informacji dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Administrator przechowuje dane dotyczące dokonanych transakcji przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z dokonanymi rezerwacjami. Usunięcie danych przez Użytkownika nie spowoduje zaprzestania ich przetwarzania w wyznaczonym zakresie.

W przypadku pytań, próśb dotyczących praw lub skorzystania z określonych uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@4nadranem.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji tych uprawnień po pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do przechowywanych przez Administratora danych osobowych mają Użytkownicy, którzy mogą skorzystać z tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@4nadranem.pl.

Zmiana danych osobowych

Użytkownicy mogą dokonać zmian, w tym aktualizacji swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@4nadranem.pl.

Wycofanie zgody

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie opiera się na tej podstawie. Administrator informuje o tym prawie Użytkowników w momencie zbierania zgody i zapewnia możliwość łatwego wycofania zgody w sposób równie prosty, jak jej udzielenie. Jeśli nie został podany inny adres lub numer kontaktowy w celu wycofania zgody, Użytkownik może złożyć żądanie wycofania zgody na adres: info@4nadranem.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie ograniczyć przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z uwagi na swoją szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym podlegają profilowaniu w celu marketingowym.

W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych, Administrator informuje, że takie żądanie może zostać uwzględnione, na przykład gdy Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe. Wówczas Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres umożliwiający weryfikację poprawności tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W celu skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: info@4nadranem.pl.

Użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora.
 • Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora.
 • Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.
 • Dane Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Użytkownikiem, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oraz w przypadku skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesyłanie wiadomości e-mail zawierających szczegółowe informacje na adres: info@4nadranem.pl. Wszelkie otrzymane skargi będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres organu nadzorczego to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (zgodnie z art. 77 RODO).

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności oraz wprowadzania zmian, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wytyczne organów nadzorczych oraz w wyniku działań podejmowanych w celu wzmocnienia ochrony danych osobowych oraz zmian organizacyjnych dotyczących Administratora. Aktualizowane lub zmienione wersje niniejszego dokumentu będą dostępne na stronie internetowej https://4nadranem.pl/polityka-prywatnosci/.